ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
รายงานโครงการระดับประถมศึกษา
รายงานโครงการพัฒนาบุคลากร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 504.57 KB 48572
รายงานโครงการอาหารกลางวัน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 828.27 KB 48263
รายงานโครงการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 757.54 KB 48574
รายงานโครงการประชาสัมพันธ์โรงเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.26 MB 48290
รายงานโครงการลูกคนดี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.06 MB 48406
รายงานโครงการโรงเรียนน่าอยู่ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 891.7 KB 48509
รานงานโครงการพัฒนาระบบธุรการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 866.44 KB 48170
รายงานโครงการพัฒนาระบบงานทะเบียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.67 MB 48444
รายงานโครงการห้องสมุดมีชีวิต Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.1 MB 50059
รายงานโครงการประชุมผู้ปกครอง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 661.78 KB 48315
รายงานโครงการระดับปฐมวัย
รายงานโครงการดูแลช่วยเหลือนักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 568.02 KB 48479
รายงานโครงการปรับปรุงซ่อมแซมต่อเติม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 626.19 KB 48483
ีรายงานโครงการเรียนรู้ด้าน ICT Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 553.02 KB 48172
รายงานโครงการพัฒนาหลักสูตร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 463.74 KB 48722
รายงานโครงการความเป็นเลิศระดับปฐมวัย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 527.07 KB 48403
รายงานโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 994.9 KB 48251
รายงานโครงการสื่อพัฒนาศักยภาพหนูน้อย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 554.25 KB 48540
รายงานโครงการเปิดบ้านปฐมวัย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 589.26 KB 48294
รายงานโครงการนิเทศภายใน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 649.69 KB 48353
คำสั่ง
คำสั่งเข้าค่ายลูกเสือ ปีการศึกษา 2563 Word Document ขนาดไฟล์ 161.5 KB 48580
คำสั่งประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2563 Word Document ขนาดไฟล์ 67.56 KB 48237
งานปัจฉิม 2563 Word Document ขนาดไฟล์ 58 KB 48168
คำสั่งเวรรักษาการณ์ Word Document ขนาดไฟล์ 66.05 KB 48374
ปฎิทินการปฎิบัติงาน
ปฏิทินการปฏิบัติงาน Word Document ขนาดไฟล์ 41.96 KB 48348
การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
รายงานการประเมินภายนอกรอบ 4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 311.66 KB 48353
แบบฟอร์ม SAR สพป.นศ.2 Word Document ขนาดไฟล์ 180.26 KB 48296
คู่มือประเมินมาตรฐาน สพป.นศ.2 Word Document ขนาดไฟล์ 591 KB 48371
ยอดเงินบริจาคการปูหินขัด
ยอดเงินบริจาค 7/04/64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 60.41 KB 48430
รายชื่อผู้บริจาคปูหินขัด Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 641.92 KB 48550
ยอดเงินบริจาค 6/04/64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 60.37 KB 48507
ยอดเงินบริจาค 5/04/64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 60.11 KB 48302
ยอดเงินบริจาค 4/04/64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 59.97 KB 48370
ยอดเงินบริจาค 3/04/64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 59.89 KB 48597
ยอดเงินบริจาค 2/04/64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 59.72 KB 48325
ยอดเงินบริจาควันที่ 31 มี.ค.64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 59.14 KB 48378
ยอดเงินบริจาค 29/03/64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 58.46 KB 48396