ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
รายงานโครงการระดับประถมศึกษา
รายงานโครงการพัฒนาบุคลากร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 504.57 KB 48573
รายงานโครงการอาหารกลางวัน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 828.27 KB 48264
รายงานโครงการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 757.54 KB 48575
รายงานโครงการประชาสัมพันธ์โรงเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.26 MB 48291
รายงานโครงการลูกคนดี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.06 MB 48407
รายงานโครงการโรงเรียนน่าอยู่ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 891.7 KB 48510
รานงานโครงการพัฒนาระบบธุรการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 866.44 KB 48171
รายงานโครงการพัฒนาระบบงานทะเบียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.67 MB 48445
รายงานโครงการห้องสมุดมีชีวิต Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.1 MB 50060
รายงานโครงการประชุมผู้ปกครอง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 661.78 KB 48316
รายงานโครงการระดับปฐมวัย
รายงานโครงการดูแลช่วยเหลือนักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 568.02 KB 48480
รายงานโครงการปรับปรุงซ่อมแซมต่อเติม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 626.19 KB 48484
ีรายงานโครงการเรียนรู้ด้าน ICT Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 553.02 KB 48173
รายงานโครงการพัฒนาหลักสูตร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 463.74 KB 48723
รายงานโครงการความเป็นเลิศระดับปฐมวัย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 527.07 KB 48404
รายงานโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 994.9 KB 48252
รายงานโครงการสื่อพัฒนาศักยภาพหนูน้อย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 554.25 KB 48541
รายงานโครงการเปิดบ้านปฐมวัย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 589.26 KB 48295
รายงานโครงการนิเทศภายใน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 649.69 KB 48354
คำสั่ง
คำสั่งเข้าค่ายลูกเสือ ปีการศึกษา 2563 Word Document ขนาดไฟล์ 161.5 KB 48581
คำสั่งประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2563 Word Document ขนาดไฟล์ 67.56 KB 48238
งานปัจฉิม 2563 Word Document ขนาดไฟล์ 58 KB 48169
คำสั่งเวรรักษาการณ์ Word Document ขนาดไฟล์ 66.05 KB 48375
ปฎิทินการปฎิบัติงาน
ปฏิทินการปฏิบัติงาน Word Document ขนาดไฟล์ 41.96 KB 48349
การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
รายงานการประเมินภายนอกรอบ 4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 311.66 KB 48354
แบบฟอร์ม SAR สพป.นศ.2 Word Document ขนาดไฟล์ 180.26 KB 48297
คู่มือประเมินมาตรฐาน สพป.นศ.2 Word Document ขนาดไฟล์ 591 KB 48375
ยอดเงินบริจาคการปูหินขัด
ยอดเงินบริจาค 7/04/64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 60.41 KB 48431
รายชื่อผู้บริจาคปูหินขัด Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 641.92 KB 48551
ยอดเงินบริจาค 6/04/64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 60.37 KB 48508
ยอดเงินบริจาค 5/04/64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 60.11 KB 48303
ยอดเงินบริจาค 4/04/64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 59.97 KB 48371
ยอดเงินบริจาค 3/04/64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 59.89 KB 48598
ยอดเงินบริจาค 2/04/64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 59.72 KB 48326
ยอดเงินบริจาควันที่ 31 มี.ค.64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 59.14 KB 48379
ยอดเงินบริจาค 29/03/64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 58.46 KB 48397