ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
รายงานโครงการระดับประถมศึกษา
รายงานโครงการพัฒนาบุคลากร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 504.57 KB 48591
รายงานโครงการอาหารกลางวัน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 828.27 KB 48267
รายงานโครงการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 757.54 KB 48579
รายงานโครงการประชาสัมพันธ์โรงเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.26 MB 48295
รายงานโครงการลูกคนดี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.06 MB 48410
รายงานโครงการโรงเรียนน่าอยู่ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 891.7 KB 48514
รานงานโครงการพัฒนาระบบธุรการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 866.44 KB 48174
รายงานโครงการพัฒนาระบบงานทะเบียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.67 MB 48448
รายงานโครงการห้องสมุดมีชีวิต Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.1 MB 50073
รายงานโครงการประชุมผู้ปกครอง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 661.78 KB 48319
รายงานโครงการระดับปฐมวัย
รายงานโครงการดูแลช่วยเหลือนักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 568.02 KB 48493
รายงานโครงการปรับปรุงซ่อมแซมต่อเติม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 626.19 KB 48487
ีรายงานโครงการเรียนรู้ด้าน ICT Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 553.02 KB 48186
รายงานโครงการพัฒนาหลักสูตร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 463.74 KB 48726
รายงานโครงการความเป็นเลิศระดับปฐมวัย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 527.07 KB 48407
รายงานโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 994.9 KB 48265
รายงานโครงการสื่อพัฒนาศักยภาพหนูน้อย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 554.25 KB 48554
รายงานโครงการเปิดบ้านปฐมวัย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 589.26 KB 48308
รายงานโครงการนิเทศภายใน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 649.69 KB 48357
คำสั่ง
คำสั่งเข้าค่ายลูกเสือ ปีการศึกษา 2563 Word Document ขนาดไฟล์ 161.5 KB 48585
คำสั่งประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2563 Word Document ขนาดไฟล์ 67.56 KB 48244
งานปัจฉิม 2563 Word Document ขนาดไฟล์ 58 KB 48184
คำสั่งเวรรักษาการณ์ Word Document ขนาดไฟล์ 66.05 KB 48388
ปฎิทินการปฎิบัติงาน
ปฏิทินการปฏิบัติงาน Word Document ขนาดไฟล์ 41.96 KB 48364
การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
รายงานการประเมินภายนอกรอบ 4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 311.66 KB 48357
แบบฟอร์ม SAR สพป.นศ.2 Word Document ขนาดไฟล์ 180.26 KB 48311
คู่มือประเมินมาตรฐาน สพป.นศ.2 Word Document ขนาดไฟล์ 591 KB 48388
ยอดเงินบริจาคการปูหินขัด
ยอดเงินบริจาค 7/04/64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 60.41 KB 48435
รายชื่อผู้บริจาคปูหินขัด Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 641.92 KB 48564
ยอดเงินบริจาค 6/04/64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 60.37 KB 48511
ยอดเงินบริจาค 5/04/64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 60.11 KB 48306
ยอดเงินบริจาค 4/04/64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 59.97 KB 48374
ยอดเงินบริจาค 3/04/64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 59.89 KB 48601
ยอดเงินบริจาค 2/04/64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 59.72 KB 48329
ยอดเงินบริจาควันที่ 31 มี.ค.64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 59.14 KB 48392
ยอดเงินบริจาค 29/03/64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 58.46 KB 48400