ภาพกิจกรรม
ทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา
วันที่ ๑๕ กรกฏาคม ๒๕๖๑ สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านหนองหว้า(ชมายนุกูล) โดยนายจรูญ รักษาสัตย์ นายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านหนองหว้า(ชมายนุกูล) จัดงานทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา ในโอกาสครบรอบ ๘๐ ปี โรงเรียนบ้านหนองหว้า (ชมายนุกูล) เพื่อนำเงินไปปรับปรุงอาคารเรียนหลังเก่าไว้เป็นอนุสรณ์และนำมาใช้ประโยชน์ให้กับนักเรียนในรุ่นปัจจุบัน โดยมี ดร.จรูญ ไชยศร รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธานองค์ผ้าป่า รวมรายรับ ณ วันที่ ๑๕ กรกฏาคม ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๑,๓๙๖,๙๗๒ บาท (หนึ่งล้านสามแสนเก้าหมื่นหกพันเก้าร้อยเจ็ดสิบสองบาท) 
ทางโรงเรียนบ้านหนองหว้า(ชมายนุกูล) ขอชื่นชมในความรักต่อสถาบันของศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านหนองหว้า ทุกรุ่น ทุกคน ทุกฝ่ายที่ร่วมมือกันเป็นอย่างดี ขอขอบพระคุณท่านนายกและทีมงานกรรมการสมาคมศิษย์เก่า ขอขอบพระคุณท่านประธานองค์ผ้าป่า ท่านผู้มีเกียรติ ผู้ปกครองนักเรียน ผู้สนับสนุนทุกคนทุกฝ่าย กิจกรรมในครั้งนี้ทำให้คณะครู บุคลากรของโรงเรียนรู้สึกซาบซึ้งใจในความร่วมมือจากทุกท่านและมีกำลังใจในการร่วมกันสร้างสรรค์พัฒนาโรงเรียนบ้านหนองหว้าของทุกท่าน ให้ก้าวไกลยิ่งๆ ขึ้นไป
โพสเมื่อ : 15 ม.ค. 2562,15:07   อ่าน 448 ครั้ง