ภาพกิจกรรม
ตรวจเยี่ยมสายชั้นเรียน ป.3 และ ป.4
วันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ.2565 นายวิทยา หอมเกตุ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหว้า(ชมายนุกูล) มอบหมายให้นางนิตยา ทองมั่นคง และนางสาววิชุดา สงวนวงค์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหว้า(ชมายนุกูล) ตรวจเยี่ยมสายชั้นเรียน ป.3 และ ป.4 เพื่อนิเทศติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้กับนักเรียน โดยคณะครูมีความพร้อมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน มีการใช้สื่อเทคโนโลยีประกอบการสอน มีเกมการศึกษาเพื่อเร้าความสนใจของผู้เรียน จัดกิจกรรมโดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ นักเรียนมีการทำกิจกรรมกลุ่ม พร้อมนำเสนอหน้าชั้นเรียน นอกจากนั้นนักเรียนยังมีการสนทนาแสดงความคิดเห็น ตอบคำถามกับคุณครู มีความสุขและสนุกกับการเรียน
โพสเมื่อ : 15 ก.ค. 2565,19:47   อ่าน 40 ครั้ง