ภาพกิจกรรม
learn and play KidBright
การจัดการเรียนรู้ ผ่านรูปแบบ learn and play KidBright คือ บอร์ดสมองกลขนาดเล็กที่ส่งเสริมการเรียนรู้โปรแกรมมิ่งให้กับเด็ก พัฒนาขึ้นเพื่อกระตุ้นศักยภาพการคิดเชิงระบบและการคิดเชิงสร้างสรรค์ในเด็กวัยเรียน ซึ่ง KidBright จะมุ่งเน้นให้เด็กได้พัฒนากระบวนการคิดเชิงตรรกะร่วมกับความคิดสร้างสรรค์ สามารถต่อยอดสู่การพัฒนาแอปพลิเคชันและเทคโนโลยีด้วยตนเองในอนาคตได้
โพสเมื่อ : 18 ส.ค. 2565,12:37   อ่าน 32 ครั้ง