ภาพกิจกรรม
การติดตามจาก สพฐ.
วันที่ 25 ส.ค. 2565 ทางโรงเรียนบ้านหนองหว้า(ชมายนุกูล) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสำนักทดสอบทางการศึกษา ติดตามและถอดบทเรียนการนำผลการประเมินไปวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการวัดและประเมินผลในชั้นเรียน เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน (Assessment for Learning) ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนบ้านหนองหว้า(ชมายนุกูล) ขอขอบพระคุณทางสำนักงานทดสอบการศึกษา และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครศรีธรรมราช เขต 2 ที่ได้ให้การเสนอแนะและให้คำแนะนำต่างๆ ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้
โพสเมื่อ : 29 ส.ค. 2565,22:11   อ่าน 99 ครั้ง