ภาพกิจกรรม
นิเทศการเตรียมความพร้อม ในการสอบ RT NT และ O-NET และจุดเน้นของ สพป.นศ.๒

        วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00-11.00 น. นางบำเพ็ญ หนูกลับ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ได้นิเทศการเตรียมความพร้อมในการสอบ RT NT และ O-NET และนิเทศผลการดำเนินงานตามนโยบายและจุดเน้นของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 คณะผู้บริหาร และคณะครู โรงเรียนบ้านหนองหว้า(ชมายนุกูล) ต้องขอขอบคุณท่านศน.บำเพ็ญ หนูกลับ ที่ได้ให้แนวทางในการเตรียมความพร้อมในการสอบ RT NT และ O-NET โดยให้คุณครูได้ศึกษาแผนผังโครงสร้างข้อสอบ และนำแบบทดสอบปีที่ผ่านมาบูรณาการใช้ร่วมกันในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในห้องเรียน และได้ให้แนวนโยบายและจุดเน้นของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 เพื่อให้ทางโรงเรียนได้เตรียมความพร้อมในการดำเนินงานให้บรรลุถึงจุดเน้นดังนี้

(1) การอ่านออกเขียนได้ คิดคำนวณเป็น

(2) 1 โรงเรียน 1 ศิลปะ 1นาฏศิลป์ 1 ดนตรี 1 กีฬา 1 อาชีพ

(3) 1 โรงเรียน 1 ครู 1 นวัตกรรม

(4) นวัตกรรมของโรงเรียน

(5) การสอนประวัติศาสตร์ และหน้าที่พลเมือง

โพสเมื่อ : 23 พ.ย. 2565,20:54   อ่าน 16 ครั้ง