ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายสมยศ ทองคงใหม่
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 7 ม.ค. 2553