คณะผู้บริหาร

นายสมยศ ทองคงใหม่
ผู้อำนวยการสถานศึกษา