คณะผู้บริหาร

นายสมยศ ทองคงใหม่
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายเฉลิมพล สุคนธสุนธร
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา