กลุ่มบริหารงานวิชาการ

นายวีระพันธ์ ระวังวงศ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ

นางอรชร โคจีจุล
ครู คศ.3

นางเพ็ญโสม วิเชียรฉาย
ครู คศ.2

นางดาวรุ่ง ก้งทอง
ครู คศ.3

นางพาศณีวรรณ จันทร์แก้ว
ครู คศ.2

นางกัลยา อนุวัฒน์
ครู คศ.1

นางจำเนียร ลายพัฒน์
ครู คศ.3

นางนงเยาว์ วงศ์สุพรรณ
ครู คศ.3

นางธัญลักษณ์ คงพิทักษ์
ครู คศ.1

นางสาวอารีรัตน์ สุวรรณ์
ครู คศ.1

นายธรรมรัตน์ กาญจนนุกูล
ครู คศ.1

นางจิรารัตน์ นวลอ่อน
ครู คศ.1