กลุ่มบริหารงานวิชาการ

นายวีระพันธ์ ระวังวงศ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ

นางอรชร โคจีจุล
ครู คศ.3

นางเพ็ญโสม วิเชียรฉาย
ครู คศ.2

นางดาวรุ่ง ก้งทอง
ครู คศ.3

นางกัลยา อนุวัฒน์
ครู คศ.2

นางนงเยาว์ วงศ์สุพรรณ
ครู คศ.3

นางสาวอารีรัตน์ สุวรรณ์
ครู คศ.1

นายธรรมรัตน์ กาญจนนุกูล
ครู คศ.2

นางจิรารัตน์ นวลอ่อน
ครู คศ.1