กลุ่มบริหารงานทั่วไป

นางสุภาวดี แช่มบริรักษ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป

นางอรชร โคจีจุล
ครู คศ.3

นางนงเยาว์ วงศ์สุพรรณ
ครู คศ.3

นางธัญลักษณ์ คงพิทักษ์
ครู คศ.2

นายวันชัย วิทา
ครูผู้ช่วย

นายสมโชค แก้วเกิด
ช่างปูน 4

นายไพโรจน์ เจริญมณี
ช่างไม้ 4