กลุ่มบริหารงานงบประมาณ

นางศิริกาญจน์ ศรีรุ่งเรือง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณ

นางสุภาณี ว่องวิษณุพงศ์
ครู คศ.2

นางสาวธัญญาภรณ์ ชีวากร
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/3

นางสาวสริตา เดชา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/3