กลุ่มบริหารงานงบประมาณ

นางประภา หนูชุม
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณ

นางศิริกาญจน์ ศรีรุ่งเรือง
ครู คศ.3

นางสุภาณี ว่องวิษณุพงศ์
ครู คศ.2