กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน

นายปฏิเวท นะวะมวัฒน์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน

นางเบ็ญจภรณ์ ทองสม
ครู คศ.3

นางสาวพัชรินทร์ พิมพ์นัฐชยา
ครู คศ.3

นางจำเนียร ลายพัฒน์
ครู คศ.3

นางนภาพร รัตนบุรี
ครู คศ.3

นางมุกดา พลเกษตร
ครู คศ.3

นางสุวรรณี ดิสระ
ครู คศ.3

นางกัลยา อนุวัฒน์
ครู คศ.1

นางสาวปิยะวรรณ เลิศบุรุษ
ครู คศ.1

นายพรชัย กันตังกุล
ครู คศ.1