กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน

นายพรชัย กันตังกุล
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน

นางนภาพร รัตนบุรี
ครู คศ.3

นางกัลยา อนุวัฒน์
ครู คศ.2

นางจริยาภรณ์ ระวังวงศ์
ครู คศ.3

นางสาวปิยะวรรณ เลิศบุรุษ
ครู คศ.1

นายชัยสงค์ ปั้นรอบรู้
ครู คศ.1

นางสาวภัสสวรรณ คงเรือง
ครูผู้ช่วย

นายวันชัย วิทา
ครูผู้ช่วย