กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน

นายพรชัย กันตังกุล
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน

นางนภาพร รัตนบุรี
ครู คศ.3

นางมุกดา พลเกษตร
ครู คศ.3

นางกัลยา อนุวัฒน์
ครู คศ.2

นางจริยาภรณ์ ระวังวงศ์
ครู คศ.3

นางสาวปิยะวรรณ เลิศบุรุษ
ครู คศ.1

นายชัยสงค์ ปั้นรอบรู้
ครู คศ.1

นางสาวญนันทพร มุสิกพงศ์
ครูผู้ช่วย

นางสาวภัสสวรรณ คงเรือง
ครูผู้ช่วย

นายวันชัย วิทา
ครูผู้ช่วย