กลุ่มบริหารงานบุคคล

นางนภาพร รัตนบุรี
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล

นางเอื้อมภรณ์ มารคคงค์แก้ว
ครู คศ.3

นางสาวภาวิชญ์ วัฒนประพันธ์
ครู คศ.3

นางพัชรี มะโน
ครู คศ.3