คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประกอบ ศรีจันทร์
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ชื่อ-นามสกุล : นางวิลาวรรณ ภักดี
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ศิษย์เก่า
ชื่อ-นามสกุล : นางสุภาวดี แช่มบริรักษ์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ครู
ชื่อ-นามสกุล : นางประจวบ ภิรมย์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : องค์กรชุมชน
ชื่อ-นามสกุล : นายวิสุทธิ์ เรืองจรัส
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : องค์กรปกครองส่วนท้องถิิ่น
ชื่อ-นามสกุล : นางสุนันทา พรหมมัญ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายฉัตรชัย เปลี่ยนวงศ์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายพัฒนา รัตนพันธ์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายสัญชัย ปานอ่อน
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : พระภิกษุสงฆ์และหรือผู้แทนกรรมการองค์กรศาสนาอื่นในพื้นที่
ชื่อ-นามสกุล : นายคนอง อัการนำ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ปกครอง
ชื่อ-นามสกุล : นางนงลักษณ์ บัวหลวง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : พระภิกษุสงฆ์และหรือผู้แทนกรรมการองค์กรศาสนาอื่นในพื้นที่
ชื่อ-นามสกุล : นางขนิษฐา ศิริศิลป์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายวิเชียร สว่างอารมย์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นางมาดี แร่สุวรรณ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายวิทยา หอมเกตุ
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ